O nas

Jesteśmy po to by pomagać

Kim jesteśmy?

Fundacja powstała w styczniu 2017 roku. Jej celem jest działanie na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w szczególności w zakresie społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, edukacyjnym, sportowym, kulturalnym, a także w zakresie rozwoju regionalnego, zwłaszcza województwa Śląskiego.

Prezes Fundacji

Marcelina Biernat

Prezes Fundacji
Wiceprezes Fundacji

Adam Miesiączek

Wiceprezes Fundacji

Statut Fundacji „Ganpahar”

 • § 1
  1. Fundacja „Ganpahar”, zwana dalej „Fundacją” zostaje ustanowiona przez: Marcelinę Biernat i Adama Miesiączka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Żywcu, ul. Rynek 1, przed emerytowanym notariuszem Andrzejem Wójtowiczem, zastępcą notariusza Małgorzaty Pruszczyńskiej,
  w jej kancelarii notarialnej, w dniu 24 stycznia 2017 r. (Repertorium A nr 653/2017).
  2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U.2016.40 z późń. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2016.1817 z późń. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
  3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.
  4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej

  § 2
  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
  3. Siedzibą Fundacji jest gmina Rajcza (ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza) w powiecie żywieckim, województwo śląskie.
  4. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  5. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy do 3 miesiąca kolejnego roku.
  6. Rokiem budżetowym dla fundacji jest rok kalendarzowy.

  § 3
  1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Nazwa fundacji jest nazwą własną i nie ma możliwości tłumaczenia jej na języki obce, w tym dla celów współpracy z zagranicą.

  § 4
  1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.
  2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę, który może zostać zarejestrowany i objęty ochrona prawną.

  § 5
  1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji i innych formacji społecznych.
  2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U.2016.1817 z późń. zm.).
  3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
  4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
  5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
  6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

  § 6
  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia
  i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym
  i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

 • § 7
  Celem Fundacji jest działanie na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej
  w szczególności w zakresie społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, edukacyjnym, sportowym, kulturalnym, a także w zakresie rozwoju regionalnego, zwłaszcza województwa Śląskiego.

  § 8
  1. Fundacja realizuje swój cel poprzez następujące działania:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  3) działalności charytatywnej;
  4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym tożsamości regionalnej i gwarowej;
  5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  6) ochrony i promocji zdrowia;
  7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8) aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym matek powracających do pracy po urlopie macierzyńskim
  9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  10) działalności na rzecz seniorów;
  11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
  16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  19) turystyki i krajoznawstwa;
  20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  22) ratownictwa i ochrony ludności;
  23) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  24) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  25) promocji i organizacji wolontariatu;
  26) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  27) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  28) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  29) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

  2. Powyższe działania mogą być prowadzone jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

  § 9
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  I. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

  18.11.Z Drukowanie gazet
  18.12.Z Pozostałe drukowanie
  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  18.20.Z. Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  51.22.Z Transport kosmiczny
  58.11.Z Wydawanie książek
  58.13.Z Wydawanie gazet
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.12.Z Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z. Działalność związana z projekcją filmów
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
  i komputerowych
  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  63.12.Z Działalność portali internetowych
  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych
  74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.5 Pozaszkolne formy edukacji
  85.10.Z Wychowanie przedszkolne
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.59.A Nauka języków obcych
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z Działalność muzeów
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  II. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (parking samochodowy)
  PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
  PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
  PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych produktów prowadzona w wyspecjalizowanych rzeczach (pamiątki)
  PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (pisanie wniosków)

  § 10
  1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
  2. Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 r. nr 251, poz. 1885).
  3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
  4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundacje.
  5. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
  6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 • § 11
  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
  2. Fundusz założycielski wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), wniesione następująco przez fundatorów w kwocie: 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na działalność statutową oraz w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na działalność gospodarczą.

  § 12
  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  § 13
  Dochody Fundacji, środki na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:
  1. darowizn, subwencji, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych
  2. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
  3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
  4. odsetek bankowych
  5. dotacji i zadań zleconych
  6. działalności gospodarczej
  7. odpłatnej działalności statutowej
  8. dochodów z funduszy inwestycyjnych
  9. inwestycji kapitałowych
  10. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
  11. dochodów z kapitału żelaznego
  12. innych wpływów

  § 14
  1. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w §13 mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
  3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
  4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

 • § 15
  1. Organami Fundacji są
  Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”
  Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
  2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu, wraz ze zwrotem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
  3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
  4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, ostateczną decyzję podejmuje Prezes, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

  RADA FUNDACJI
  § 16
  1. Rada jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych oraz organem kontroli wewnętrznej.
  2. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.
  3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
  4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
  5. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu.
  6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  § 17
  1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:
  a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub
  b) swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
  2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
  3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
  4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, w tym kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

  § 18
  1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady.
  2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
  a) złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady
  b) istotnego naruszenia postanowień statutu
  c) niepełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok

  § 19
  3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
  4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek wskazany przez większość Rady.

  § 20
  Regulamin pracy Rady uchwala i zmienia Rada większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

  § 21
  1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
  2. Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest oddawanie głosu na innych członków Rady lub osoby trzecie.
  3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

  § 22
  Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

  § 23
  Do wyłącznych kompetencji Rady należy:
  a. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją,
  b. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
  c. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
  d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium,
  e. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  f. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
  g. prawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji

  ZARZĄD

  § 24
  1. Zarząd składa się od 2 do 5 członków.
  2. Fundator powołuje pierwszy skład zarządu na czas nieokreślony.
  3. Podejmując uchwałę o powołaniu członków Zarządu, Fundator powierza wybranym członkom funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
  4. Co najmniej jeden z Fundatorów wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
  5. Kolejnych zmian Członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub własny, poprzez podjęcie uchwały zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  § 25
  1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.
  2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
  a) złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu
  b) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy
  c) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji
  3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

  § 26
  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.
  3. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
  4. Zebranie Zarządu powołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu – informując pozostałych członków (drogą e-mailową, telefonicznie, osobiście lub listownie) co najmniej 3 dni przed planowanym zebraniem.
  5. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.

  § 27
  Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
  b) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie oraz odpowiedniemu ministrowi, do 3 miesięcy nowego roku kalendarzowego
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
  d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
  e) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji
  f) podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji oddziału lub filii Fundacji
  g) podejmowanie działań i zadań określonych w statucie
  h) podejmowanie uchwał związanych z działalnością fundacji

  § 28
  1. W sprawach przekraczających zwykłe czynności Fundacji Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
  2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  3. Postanowienia aktów wewnętrznych Fundacji mogą przewidywać szczególny tryb podejmowania decyzji przez Zarząd.

  § 29
  1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy (w tym z tytułu umowy o pracę).
  2. Do podpisania umowy o pracę z członkiem Zarządu uprawnione są osoby, które zgodnie ze statutem mają prawo jej reprezentowania.

  § 30
  1.Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania FUNDACJI, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań.
  2. W przypadku spraw majątkowych powyżej kwoty 5.000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
  3. Zarząd może powołać pełnomocnictwo do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 • § 31
  1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
  2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

  § 32
  1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
  2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

  § 33
  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom – wskazanym przez Zarząd – których działalność jest zbieżna z celem Fundacji lub zostanie podzielony pomiędzy członków zarządu i/lub członków Rady.

  § 34
  Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

  § 35
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.